هاست لینوکس آلمان

هاست لینوکس پلان یک

فضا یک گیگ
پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود

هاست لینوکس پلان دو

فضا سه گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس پلان سه

فضا 5 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس پلان چهار

فضا 7 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود

هاست لینوکس پلن پنج

فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود